Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА „ШМУ“ ООД

Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “Шму” ООД, с ЕИК 203211168 (“Шму” ООД) и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.mushmula.bg и поддомейните му (Сайт/ът) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от ”Шму” ООД (Услуги/те) на Сайта.

“Шму” ООД е дружество, регистрирано в Република България, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 203211168, телефон за контакт +359 899 802 855 / email: deyan.r.dimitrov@gmail.com

I. Условия за използване на Сайта на “Шму” ООД

С попълване на някоя от формите за записване или регистрация и с поставяне на отметка в предвидено празно поле срещу декларацията „Съгласявам се с Декларацията за обработване и съхранение на лични данни“, Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани". ”Шму” ООД не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ”Шму” ООД и/или упълномощени на договoрно или друго основание от дружеството трети лица, включително, но не само за маркетингови и рекламни цели и анализи на ”Шму” ООД, участие в игри, промоции и томболи, организирани от ”Шму” ООД както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

В случай, че Потребителят не маркира предвидено празно поле срещу декларацията, извършването на регистрацията за определена услуга на Сайта няма да бъде възможно.

”Шму” ООД не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно заниманията, които се провеждат в танцово студио „Мушмула“, евентуалната отмяна на конкретно занимание, отговори на запитвания, въпроси и коментари за инструктори, занимания или други услуги, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

”Шму” ООД не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.

Възможно е занимание, за което Потребител се е записал да бъде отменено, като ”Шму” ООД се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин.

При регистрацията на Сайта, Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за предоставяне на услугата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.

Потребителят се съгласява да получава информация, чрез предоставените данни за контакт, търговски съобщения за продукти и услуги на ”Шму” ООД и/или текущи активности, маркетинг и промоционални съобщения и/или за целите на маркетингови проучвания и събирането на информация, като в случай че не желае да получава такава информация, Потребителят следва изрично да откаже получаването на същата.

II. Защита на личните данни.

“Шму” ООД, ЕИК 203211168, в качеството си на Администратор на лични данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

“Шму” ООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – организация и провеждане на занимания по танци и спорт, образователни събития и курсове, предоставяне на зали и оборудване под наем, и търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните, други физически или юридически лица, които провеждат занимания в танцово студио „Мушмула“ в качеството си на инструктори или партньори на „Шму“ ООД, както и трети лица, ако това е предвидено в нормативен акт.

Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които “Шму” ООД получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на “Шму” ООД в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на “Шму” ООД както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на “Шму” ООД, която е публикувана на интернет страницата (“Политиката“).

III. Представяни услуги на Сайта.

Информацията за услугите в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.

В страницата (линка) към всяка услуга, посочена в Сайта, е предоставена информация относно основните характеристики на услугата и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при поръчката на услугата. ”Шму” ООД не носи отговорност за неточности в описанието на услугата, които не се отнасят към основните характеристики на услугата и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. ”Шму” ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги, цени и други характеристики на услугите и Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им.

Чрез Сайта Потребителят има възможност да извърши записване, регистрация или запитване относно всяка една от услугите, предоставяни от „Шму“ ООД. Заплащането за съответната услуга се осъществява единствено в танцово студио “Мушмула” на адрес: гр. София, ул „Димитър Доспевски“ 9

IV. Политика за бисквитки

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на Сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработката и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за бисквитки на на “Шму” ООД, която се съдържа на http://mushmula.bg.

V. Други

“Шму” ООД има право да променя едностранно всички условия за предоставяните услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, без предварително уведомление до Потребителя.

“Шму” ООД си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани на телефон: 0899 802 855.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ”ШМУ” ООД
С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ НА ТЪРГОВЕЦА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

За малолетни лица (под 14-годишна възраст) действията по приемане на Общите условия, и регистрация се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните (от 14 до 18 години) – със съгласието на законните им представители.